Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

 W Szkole Podstawowej Nr 87 im.7 PP AK „Garłuch” w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Rejestry:
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
2. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
3. Rejestr umów najmu
4. Rejestr skarg i wniosków
5.Rejestr zaświadczeń akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły na stopień nauczyciela kontraktowego
6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
7. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
8. Rejestr wydanych kart rowerowych
9. Rejestr wypadków szkolnych
10. Rejestr pism wpływających i wychodzących


Ewidencje:
1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
2. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
3. Ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach sprawdzianu klas szóstych
4. Księga ewidencji dzieci
5. Księga uczniów
6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
7. Książka kontroli

Informacje zawarte w prowadzonych przez szkołę rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny wniosek w godzinach pracy placówki, zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podlegającymi ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624). Ponadto na wniosek rodziców ucznia lub absolwenta szkoła może wydać zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa