Kanał Wyżej
Zakres działania

Szkoła jest placówką publiczną.
Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zakres działania

Wersja standardowa