Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny Szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkoła działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)

 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

 • Uchwały Nr XXIV/600/2016 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r.

 • Statutu

 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły

 • Ramowego planu pracy szkoły

 • Regulaminu Rady Pedagogicznej

 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 • Regulaminu Rady Rodziców

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 


Wprowadził BZMW/ext.ADobrzynska 2011-11-24
Aktualizujący bzmw/ext.jheropolitanska 2017-03-20
Zatwierdzający bzmw/ext.jheropolitanska 2017-03-20
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-20
Wersja standardowa