Kanał Wyżej
Status prawny Szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Szkoła działa na podstawie:
Aktu Założycielskiego
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
Uchwały Nr XXIV/600/2016 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r.
Statutu
Zarządzeń Dyrektora Szkoły
Ramowego planu pracy szkoły
Regulaminu Rady Pedagogicznej
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Regulaminu Rady Rodziców
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny Szkoły

Wersja standardowa